Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) - Szkolenie prowadzone jest  w nurcie Skoncentrowanym na Rozwiązaniach

 

Dzień 1 - Część teoretyczna

Moduł I

 • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i  Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD)
 • Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne (pełnoobjawowy FAS, częściowy FAS – PFAS, poalkoholowe wady wrodzone – ARBD,  poalkoholowe zaburzenia neurorozwojowe – ARND)
 • Trudności emocjonalne i relacyjne u dzieci z FAS/FASD
 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dziecka z FAS/FASD
 • Proces diagnostyczny w Poradni. Co rodzic powinien wiedzieć zanim uda się do Poradni (przepisy prawne, rodzaje diagnoz, oczekiwania, a możliwości placówek diagnostycznych).

Moduł II

 • Przykładowe kwestionariusze, pytania diagnostyczne dla nauczycieli.
 • Komunikacja z rodzicem w kontekście informowania go o konieczności diagnozy, o pogorszeniu i polepszeniu. 
 • Jak czytać diagnozę kliniczną dziecka 

Dzień 2 - Funkcjonowanie dziecka ze spektrum w placówce i w rodzinie -

Część warsztatowa

Moduł I

 • Proces przystosowania się rodziców do życia z dzieckiem niepełnosprawnym – od otrzymania diagnozy klinicznej do jej akceptacji.
 • Fazy życia rodziny, rodzaje mechanizmów obronnych rodziców.

Moduł II

 • Funkcjonowanie dzieci z FASD w placówce – samodzielność dziecka, stawianie dziecku granic, ustalenie planu dnia, zasady i konsekwencje, tablice żetonowe i inne.
 • Nauczyciel w obliczu rodziny dziecka z FASD 
 • Doświadczenie nauczyciela w pracy z dzieckiem z FASD
 • Możliwe rozwiązania i współpraca wspierająca relację nauczyciel –dziecko-rodzic.

Cel:

Współpracując z nami uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, w jaki sposób określać trudności dziecka z FAS/FASD. Nauczyciele będą w stanie dostrzec typowe objawy FAS/FASD. Poznają podstawowe narzędzia diagnostyczne w tym pytania diagnostyczne, skale obserwacyjne. Nauczycielom będzie łatwiej zrozumieć perspektywę rodziny dziecka z FAS/FASD. Poznają narzędzia budujące postawę współpracy z rodziną.

Gwarantujemy dodatkowo:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie dla każdego uczestnika szkolenia,
 • dyplom dla placówki o ukończeniu szkolenia przez Radę Pedagogiczną.

Czas trwania:

2 dni po 4 godziny zegarowe, w tym 2 przerwy 15 minutowe

Koszt szkolenia:

Cena: 2000 zł/netto / maks. 30 uczestników

(Zwolniono z VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.)

Terminy:

Przed rozpoczęciem szkolenia każdorazowo przeprowadzamy konsultację z Dyrekcją, w celu dostosowania tematyki do potrzeb szkoleniowych grupy i wspólnie szukamy dogodnego terminu realizacji zlecenia.