Adresy Gabinetów:

Płock, ul. Batalionu Zośka 12 (Podolszyce) /parking obok budynku/

Płock, ul. Czereśniowa 10 (Imielnica) /parking obok budynku/

telefon recepcja: 507-607-018

e-mail: przestrzenzmian.poczta@gmail.com

 Regulamin wizyt i zasady płatności: 

  • wizyty umawiane są z wyprzedzeniem telefonicznie lub email, każda zostaje potwierdzona przez pracownika Gabinetu Przestrzeń Zmian.
  • każda osoba zobowiązana jest wypełnić formularz rejestracyjny, w szczególności zapoznać się z polityką informacyjną RODO
  • odwołanie wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny lub niestawienie się na wizytę jest płatne , zapłata zostanie pobrana przy następnej wizycie.
  • W przypadkach losowych terapeuta ma prawo odstąpić od pobrania opłaty za spotkanie, na które Państwo nie dotarliście. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że korki, konieczność dłuższego pozostania w pracy, odmowa nastolatka lub drugiej osoby w przyjściu na wizytę, zmęczenie, inne plany itp. nie są przypadkami losowymi.
  • Fakturę wystawiamy na podstawie paragonu z NIP. Prosimy o informację przed wystawieniem paragonu.
  • Na pisemną informację wystawiamy stosowne zaświadcznie /dodatkowo płatne/ o odbytej wizycie.
  • Istnieje możliwość płacenia gotówką, przelewem lub kartą płatniczą. Przy zapłacie przelewem dotyczącym pierwszej wizyty należy wcześniej wysłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy. Numer konta dla osób chcących zapłacić przelewem: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 w tytule przelewu należy wpisać: 1.imię i nazwisko dziecka 2.rodzaj usługi

 

Klauzula Internetowa: 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Agnieszka Dąbrowska Przestrzeń zmian, z siedzibą przy ul. ul. Batalionu Zośka 12, 09-410 Płock, tel. 507607018, przestrzenzmian.poczta@gmail.com, reprezentowana przez Agnieszkę Dąbrowską.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO można kontaktować się na adres siedziby administratora lub poprzez e-mail: przestrzenzmian.poczta@gmail.com,

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z użytkownikami strony w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz udostępnionych treści, jak też w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeśli zajdzie taka konieczność. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika strony jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych
i doradczych. 

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

10. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii danych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.