Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego wg metody Neuroflow®Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD (APD - auditory processing disorder).

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

 • Lokalizacja źródła dźwięku
 • Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy
 • Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych
 • Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego
 • Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej
 • Umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie)

Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu APD może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD), specyficzne trudności w nauce oraz dysleksja.

Metoda Neuroflow jest dedykowana dla dzieci, które mają trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego APD wg metody Neuroflow 

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:


1. Szczegółowy wywiad - provider Neuroflow zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji


2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.


3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

 • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
 • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
 • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.


4. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:

 • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
 • co badają poszczególne testy
 • jakie wyniki uzyskało dziecko

Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.


5.  Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:

 • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
 • cenie każdego z etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
 • roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych
 • zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.


6. Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.


cena pierwszej diagnozy - 400 zł

cena diagnozy międzyetapowej - 350 zł 


Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego wg metody Neuroflow®

Trening słuchowy Neuroflow® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Założenia treningu Neuroflow:

 • Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców.  Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciagu 7 dni roboczych.
 • Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni.
 • Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.
 • Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Raz na 2 tygodnie jedna sesja treningu powinna odbyć się w gabinecie prividera. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.


Koszty treningu treningu :

I etap treningu 470,00 zł

II etap 460,00 zł

III etap 450,00 zł

(Zniżka dla rodzeństwa 10% - przy wpłacie za 2 treningi jednocześnie)

Sesja w gabinecie providera – 150zł


Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięć słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka


W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

 

Provider: Agnieszka Dąbrowska i Katarzyna Konopska

Cennik ważny od 1.04.2024 r.