Zajęcia grupowe z pedagogiemCele zajęć:

  1. praca w zakresie osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka w zakresie umiejętności pedagogicznych i profilaktyka przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym,

  2. usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych i kinestetyczno–ruchowych,

  3. rozwijanie sfery poznawczej dziecka.

Założenia programu:

  1. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu. 

  2. Założeniem programu jest jednoczesne rozwijanie funkcji, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania tj. słuchowych, wzrokowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i  motorycznych. 

  3. Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego, który w przyszłości umożliwi dziecku szybsze przyswajanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności szkolnych. 

  4. Rodzic pozna mocne i słabe strony swojego dziecka, będzie potrafił pomóc swojemu dziecku pomóc. 

     Przewidywane efekty programu:

  1. dziecko będzie lepiej przygotowane do podjęcia nauki w klasie pierwszej,

  2. dziecko rozwinie sferę poznawczą (koncentracja, pamięć słuchowa, wzrokowa, sprawność grafomotoryczna i manualna, lepsze rozumienie poleceń, wzrost świadomości poczucia własnego ciała i orientacji przestrzennej, lepsza percepcja słuchowa i wzrokowa).

Uczestnicy: grupa do 6 osób, dzieci 5 -7 letnie z deficytami funkcji percepcyjno – motorycznych, dzieci mające problemy z koncentracją uwagi, nadruchliwe, mające problemy z nauka głoskowania, czytania, ze słaba sprawnością manualną i grafomotoryczną, bez opinii lub  przebadane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ze wskazaniem do zajęć wspomagających rozwój lub do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych).

Koszt zajęć - 75  zł / 60 min. 

Prowadząca: Joanna Piłatowicz