Diagnoza i terapia procesów SI (integracji sensorycznej)Integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. Uczenie się zależy od zdolności właściwego rejestrowania, przetwarzania informacji sensorycznych, pochodzących ze środowiska, co pozwala człowiekowi na zaplanowanie i organizowanie własnego zachowania.

Nasz gabinet spełenia najwyższe standardy diagnozy SI.

Dzieci w wieku od 12 msc - 4 r.ż badamy za pomocą Systemu KATIS - dzięki temu, że używamy Komputerowanego Asystenta Terapii Integracji Sensorycznej badanie małego dziecka jest usprawnione, kwestionariusze wypełniacie Państwo w domu, a my wiemy od czego zacząć badanie malucha. 

Starsze dzieci od 4-9 roku życia badamy Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorcyznej (PSTIS). Dlaczego uważamy, że testy te są wiarygodne? Od 2019 r. w całej Polsce 1639 dzieci były badane tymi  testami, aby testy spełniały wszelkie wymogi i aby Wasze dziecko było ocenione wg najnowszych norm polskich. 

Badanie rozwoju procesów integracji sensorycznej obejmuje kilka etapów:

1. Pierwsze spotkanie z rodzicami:

  • Wywiad z rodzicami – rozmowa z rodzicami, na temat powodu zgłoszenia, poziomu rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, jego potrzebach sensorycznych
  • Analiza dostarczonej przez rodzica dokumentacji (medycznej, opinii wychowawcy przedszkola/szkoły)
  • Kwestionariusze sensomotoryczne– rodzice odpowiadają na pytania dotyczące zachowania dziecka, co uzupełnia diagnozę i daje lepszy obraz życia codziennego dziecka.

2. Drugie (ew. trzecie) spotkanie: badanie dziecka

  • Obserwacja kliniczna dziecka oraz testy– dziecko wykonuje ćwiczenia/zadania, które pozwolą na ocenę integracji odruchowej, napięcia mięśni antygrawitacyjnych, równowagi, kokontrakcji, koordynacji, wybranych funkcji okoruchowych, planowanie motoryczne. Dziecko powyżej 4 roku życia wykonuje dodatkowe zadania z zekresu Testów Południowokalifornijskich J. Ayres.
  • Obserwacja swobodnego zachowania dziecka na diagnozie. Analiza filmów dostarczonych przez rodzica.

3. Ostatnie spotkanie: podsumowanie diagnozy:- rozmowa z rodzicami na temat wyników poszczególnych prób klinicznych, testów. Rodzice są poinformowani czy dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej (i jakiego rodzaju) oraz czy wskazana jest terapia dziecka w tym zakresie. Rodzice otrzymują diagnozę na piśmie. Terapeuta informuje o zaleconych ćwiczeniach domowych lub potrzebie dodatkowych konsultacji.

Koszt całej procedury : 500 zł 

2. Terapia procesów integracji sensorycznej:

Poprzez terapię SI wykwalifikowany terapeuta dostarcza dziecku odpowiedniej stymulacji: przedsionkowej, proprioceptywnej, dotykowej, wzrokowej, słuchowej itp. Stopień trudności wykonywanych ćwiczeń wzrasta - będziemy wymagać od dziecka coraz bardziej zaawansowanych reakcji na przedstawiane mu zadania, próby, które przedstawiamy w formie zorganizowanej zabawy. Ważna jest dla nas motywacja dziecka, dzięki której możliwe będzie uzyskanie poprawy w jego zachowaniu i uczeniu się. Jeśli jest taka potrzeba terapię SI należy wspomagać poprzez fizjoterapię (rehabilitację ruchową). 

Cena: 45 min - 100 zł

Zapraszają terapeutki SI: Agnieszka Sławińska, Martyna Nowak, Magdalena Kołodziejska, Małgorzata Białoskórska