Diagnoza psychologiczna1. Diagnoza kliniczna małego dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci w wieku 1-3 lat

 • Wywiad z rodzicami - jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby i wieku dziecka), na których rozmawiamy o poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, niepokojących objawach, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka (jest to bardzo dla dziecka niekomfortowe), dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się. 
 • Nagrania video - Przed spotkaniem z dzieckiem Zespół Diagnostyczny analizuje dostarczone przez rodzica nagrania  video dot. funkcjonowania dziecka na terenie domu (zabawa, jedzenie, umiejętności samoobsługowe, relacje z rówieśnikami), co jest elementem diagnostycznym zachowania dziecka w naturalnym środowisku,
 • Obserwacja dziecka na terenie przedszkola lub szkoły (w przypadku zgody Dyrekcji placówki) oraz konsultacji z wychowawcą na temat zasobów, potrzeb dziecka i jego funkcjonowania w grupie (obserwacja dynamiki relacji z rówieśnikami, relacji dziecko-dorosły, wzorców interakcji z innymi, komunikacji, ocena funkcji behawioralnych (jedzenie, ubieranie, samodzielność higieniczna),
 • Badanie psychologiczne dziecka - jedno lub dwa spotkania z dzieckiem (wg potrzeby) - ocena rozwoju psychomotorycznego,
 • Obserwacja dziecka przez psychologa, pedagoga-logopedę,
 • Konsultacja psychiatryczna,
 • Analiza wszystkich zebranych danych oraz ich ocena kliniczna przeprowadzona przez Zespół Diagnostyczny 
 • Konsultacja z rodzicami: Przekazanie rodzicom rozpoznania wraz z uzasadnieniem oraz wstępnymi wskazówkami. 

Cena diagnozy uzależniona od ilości spotkań (800-1000 zł)

2. Diagnoza kliniczna dziecka w kierunku Zespołu Aspergera - od 5 roku życia

 • Wywiad z rodzicami - jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby i wieku dziecka), na których rozmawiamy o poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, niepokojących objawach, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka (jest to bardzo dla dziecka niekomfortowe), dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się. 
 • Nagrania video - Przed spotkaniem z dzieckiem Zespół Diagnostyczny analizyuje dostarczone przez rodzica nagrania  video dot. funkcjonowania dziecka na terenie domu (zabawa, jedzenie, umiejętności samoobsługowe, relacje z rówieśnikami), co jest elementem diagnostycznym zachowania dziecka w naturalnym środowisku,
 • Obserwacja dziecka na terenie przedszkola lub szkoły (w przypadku zgody Dyrekcji placówki) oraz konsultacji z wychowawcą na temat zasobów, potrzeb dziecka i jego funkcjonowania w grupie (obserwacja dynamiki relacji z rówieśnikami, relacji dziecko-dorosły, wzorców interakcji z innymi, komunikacji, ocena funkcji behawioralnych (jedzenie, ubieranie, samodzielność higieniczna),
 • Badanie psychologiczne dziecka - jedno lub dwa spotkania z dzieckiem (wg potrzeby) - ocena rozwoju psychomotorycznego,
 • Obserwacja dziecka przez psychologa, pedagoga-logopedę,
 • Konsultacja psychiatryczna,
 • Analiza wszystkich zebranych danych oraz ich ocena kliniczna przeprowadzona przez Zespół Diagnostyczny 
 • Konsultacja z rodzicami: Przekazanie rodzicom rozpoznania wraz z uzasadnieniem oraz wstępnymi wskazówkami.

Cena diagnozy uzależniona od ilości spotkań (800-1000 zł)

3. Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka w wieku 6 lat

Jest pomocna do ustalenia gotowości dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej w obszarach:

 • Kompetencji poznawczych: czyli oceny takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja orientacja w schemacie ciała, myślenie,
 • Kompetencji społeczno – emocjonalnych: umiejętności nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, kontroli emocji, adekwatnego reagowania w różnych sytuacjach, radzenia sobie z porażką, wiary we własne możliwości, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego.
 • Dydaktycznym (we współpracy z pedagogiem).

Cena diagnozy uzależniona od ilości spotkań (500-600 zł)

4. Diagnoza możliwości intelektualnych dziecka w każdym wieku

Badanie potencjału intelektualnego dziecka, określenie jego mocnych stron w funkcjonowaniu poznawczym i obszarów wymagających wspomagania.

Cena diagnozy uzależniona od ilości spotkań (400-600 zł)

5. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych/trudności adaptacyjnych w każdym wieku

Procedura diagnostyki psychologicznej:

 • Wywiad z rodzicami - jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby i wieku dziecka), na których rozmawiamy o poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, niepokojących objawach, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka (jest to bardzo dla dziecka niekomfortowe),dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się. Niezbędne jest podpisanie przez rodzica i nastolatka zgody na wykonanie badania diagnostycznego.​
 • Nagrania video - Przed spotkaniem z dzieckiem istnieje możliwość analizy dostarczonych przez rodzica nagrań funkcjonowania dziecka na terenie domu – dodatkowy koszt - 100 zł
 • Istnieje możliwość uczestniczenia diagnosty w obserwacji dziecka na terenie przedszkola lub szkoły (w przypadku zgody Dyrekcji placówki) oraz konsultacji z wychowawcą na temat potrzeb dziecka, jego funkcjonowania z przekazaniem indywidulanych wskazówek do pracy na terenie placówki – dodatkowy koszt 100 zł / godzinę
 • Badanie psychologiczne dziecka - jedno lub dwa spotkania z dzieckiem (wg potrzeby), w trakcie których wykonane są specjalistyczne, wystandaryzowane testy psychologiczne, obserwacja swobodna zachowania dziecka. Wszystkie metody badawcze są zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Na życzenie rodzica diagnoza jest sporządzana w formie opinii lub zaświadczenia.
 • Omówienie z rodzicami dziecka wyników pełnej diagnozy oraz zaproponowanie odpowiedniej terapii oraz przekazanie wskazówek do pracy w domu.

Cena diagnozy uzależniona od ilości spotkań (500-600 zł)

6. Diagnoza funkcjonalna dla dzieci (0-3.11r.ż) z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych  z  opóźnionym rozwojem mowy i niespecyficznym typem zachowań

PDT jest to diagnoza ukierunkowana na ocenę funkcjonowania dziecka (0-3.11r.ż) z grupy ryzyka, której celem jest ocena rozwoju małego dziecka, określenie rodzaju pojawiających się w nim zakłóceń/zaburzeń oraz określenie polisensorycznych form pomocy terapeutycznej. Efektem PDT jest wskazanie rodzicowi skutecznych działań naprawczych w celu poprawy funkcjonowania dziecka poprzez udział w monitoringu terapeutycznym w celu bieżącej kontroli i analizy postępów dziecka.

Co składa się na PDT?

 • Wywiad kliniczny z rodzicem - 1h/150 zł
 • Badanie psychologiczno-logopedyczne – 1,5 h - 400 zł 
 • Analiza filmów video – 100 zł 
 • Obserwacja na terenie przedszkola i konsultacja z wychowawcą – 100 zł / 1h
 • Badanie procesów integracji sensorycznej – 250 zł

Poszczególne elementy diagnostyczne nie są obowiązkowe dla każdego dziecka. Ich zakres jest ustalany indywidualnie z rodzicem w zależności potrzeb dziecka i możliwości rodzica.


Procedura diagnostyki psychologicznej:

 • Wywiad z rodzicami - jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby i wieku dziecka), na których rozmawiamy o poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, niepokojących objawach, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka (jest to bardzo dla dziecka niekomfortowe),dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się. Niezbędne jest podpisanie przez rodzica i nastolatka zgody na wykonanie badania diagnostycznego.​
   
 • Nagrania Video - Przed spotkaniem z dzieckiem istnieje możliwość analizy dostarczonych przez rodzica nagrań funkcjonowania dziecka na terenie domu – dodatkowy koszt - 100 zł
   
 • Istnieje możliwość uczestniczenia diagnosty w obserwacji dziecka na terenie przedszkola lub szkoły (w przypadku zgody Dyrekcji placówki) oraz konsultacji z wychowawcą na temat potrzeb dziecka, jego funkcjonowania z przekazaniem indywidulanych wskazówek do pracy na terenie placówki – dodatkowy koszt 100 zł / godzinę 
   
 • Badanie psychologiczne dziecka - jedno lub dwa spotkania z dzieckiem (wg potrzeby), w trakcie których wykonane są specjalistyczne, wystandaryzowane testy psychologiczne, obserwacja swobodna zachowania dziecka. Wszystkie metody badawcze są zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Na życzenie rodzica diagnoza jest sporządzana w formie opinii lub zaświadczenia.
   
 • Omówienie z rodzicami dziecka wyników pełnej diagnozy oraz zaproponowanie odpowiedniej terapii oraz przekazanie wskazówek do pracy w domu.

 Ilość spotkań ustalana jest zawsze indywidualnie wg. potrzeb rodziny i wskazań diagnosty.