Diagnoza psychologiczna1. Diagnoza (neuro)psychologiczna dziecka - cena 500zł :

Procedura diagnostyki psychologicznej:

 • Wywiad kliniczny z rodzicami - (1h -) jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby i wieku dziecka), na których rozmawiamy o poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, niepokojących objawach, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka (jest to bardzo dla dziecka niekomfortowe), dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się.  
 • Istnieje możliwość konsultacji z wychowawcą/nauczycielem dziecka na temat potrzeb dziecka, jego funkcjonowania z przekazaniem indywidulanych wskazówek do pracy na terenie placówki  (1h-100 zł)
 • Badanie psychologiczne dziecka - (1 spotkanie z dzieckiem/ok. 1.5 h) - wykonanie przez dziecko specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych, wywiad z dzieckiem, obserwacja kliniczna zachowania dziecka. Wszystkie metody badawcze są zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Omówienie z rodzicami dziecka wyników pełnej diagnozy oraz zaproponowanie odpowiedniej terapii oraz przekazanie wskazówek do pracy w domu. - (1h )
 • Na życzenie rodzica diagnoza jest sporządzana w formie opinii psychologicznej - 100 zł

Ilość spotkań ustalana jest zawsze indywidualnie wg. potrzeb rodziny i wskazań diagnosty. 

 

2. Diagnoza funkcjonalna dzieci (0-3.11r.ż) z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych  z  opóźnionym rozwojem mowy i niespecyficznym typem zachowań - psycholog i logopeda

PDT jest to diagnoza ukierunkowana na ocenę funkcjonowania dziecka (0-3.11r.ż) z grupy ryzyka, której celem jest ocena rozwoju małego dziecka, określenie rodzaju pojawiających się w nim zakłóceń/zaburzeń oraz określenie polisensorycznych form pomocy terapeutycznej. Efektem PDT jest wskazanie rodzicowi skutecznych działań naprawczych w celu poprawy funkcjonowania dziecka poprzez udział w monitoringu terapeutycznym w celu bieżącej kontroli i analizy postępów dziecka.

Co składa się na PDT?

 • Wywiad kliniczny z rodzicem - 1h/160 zł
 • Badanie psychologiczno-logopedyczne – 2h/ 500 zł
 • Analiza filmów video – 100 zł - opcjonalnie
 • (Konsultacja z wychowawcą – 100 zł / 1h) - opcjonalnie
 • Badanie procesów integracji sensorycznej małego dziecka uzupełniająca ocenę funckjonowania 300 zł
 • Omówienie z rodzicami dziecka wyników pełnej diagnozy oraz zaproponowanie odpowiedniej terapii oraz przekazanie wskazówek do pracy w domu -  (1h - 160 zł)
 • Na życzenie rodzica diagnoza jest sporządzana w formie opinii psychologiczno-logopedycznej - 100 zł

Poszczególne elementy diagnostyczne nie są obowiązkowe dla każdego dziecka. Ich zakres jest ustalany indywidualnie z rodzicem w zależności potrzeb dziecka i możliwości rodzica.