Rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej dzieci w oparciu o ich potrzeby sensoryczne

i ich naturalną kreatywność

Pierwszy dzień:

Moduł I - Jak rozpoznać potrzeby sensoryczne dzieci w przedszkolu.

- Wstępny profil sensoryczny dziecka.

Moduł II- Co jest możliwe na terenie przedszkola do zastosowania z zakresu SI.

- Określenie zasobów placówki w zakresie wspierania potrzeb sensorycznych (pomoce, zabawki, sprzęt, zabawy).
- Jakie działania nauczycielki już wykorzystują, które już wspierają SI dzieci.

Drugi dzień

Moduł I

- Wpływ funkcjonowania sensorycznego na sferę emocjonalną i społeczną.
- Jak rozwijać naturalną kreatywność dzieci.
- Jak dzieci mogą posłużyć się własną kreatywnością w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi.

Moduł II -  Rozwój zawodowy nauczycieli w zakresie współpracy koleżeńskiej

- Świadomość swoich indywidualnych zasobów oraz zarządzanie nimi w pracy.
- Rozwijanie współpracy koleżeńskiej, w celu wsparcia sfery emocjonalno-społecznej dzieci.

Gwarantujemy dodatkowo:

- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie dla każdego uczestnika szkolenia
- dyplom dla placówki o ukończeniu szkolenia przez Radę Pedagogiczną.

Czas trwania: 2 dni po 4 godziny zegarowe, w tym 2 przerwy 15 minutowe

Cena szkolenia:

Cena: 2000 zł/netto / maks. 30 uczestników

(Zwolniono z VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.)