Zajęcia grupowe z pedagogiem "Kraina Zdobywców"Cele zajęć:

 1. praca w zakresie osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka w zakresie umiejętności pedagogicznych i profilaktyka przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym,

 2. usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych i kinestetyczno–ruchowych,

 3. rozwijanie sfery poznawczej dziecka.

Założenia programu:

 1. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu. 

 2. Założeniem programu jest jednoczesne rozwijanie funkcji, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania tj. słuchowych, wzrokowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i  motorycznych. 

 3. Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego, który w przyszłości umożliwi dziecku szybsze przyswajanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności szkolnych. 

 4. Rodzic pozna mocne i słabe strony swojego dziecka, będzie potrafił pomóc swojemu dziecku pomóc. 

     Przewidywane efekty programu:

 1. dziecko będzie lepiej przygotowane do podjęcia nauki w klasie pierwszej,

 2. dziecko rozwinie sferę poznawczą (koncentracja, pamięć słuchowa, wzrokowa, sprawność grafomotoryczna i manualna, lepsze rozumienie poleceń, wzrost świadomości poczucia własnego ciała i orientacji przestrzennej, lepsza percepcja słuchowa i wzrokowa).

Harmonogram zajęć:

 1. Spotykamy się regularnie w poniedziałki 17:.00 - cena 250 zł/4 zajęcia - STARTUJEMY 4.10.2021 r. 

 2. Spotykamy się regularnie w soboty godz. 10:00 - cena 250 zł/4 zajęcia - STARTUJEMY 2.10.2021 r. 

 3. Zajęcia trwają 55 minut

 4. Płatność na konto bankowe w tytule:  imie_nazwisko dziecka_zajęcia “Kraina Zdobywców” Santander Bank: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001

 5. program kończy się możliwą konsultacją indywidualną z rodzicem /koszt 80 zł/

Uczestnicy: grupa do 6 osób, dzieci 5 -7 letnie z deficytami funkcji percepcyjno – motorycznych, dzieci mające problemy z koncentracją uwagi, nadruchliwe, mające problemy z nauka głoskowania, czytania, ze słaba sprawnością manualną i grafomotoryczną, bez opinii lub  przebadane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ze wskazaniem do zajęć wspomagających rozwój lub do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych).

 

Prowadząca: Joanna Piłatowicz